6698 SK kapsamında Aydınlatma Bildirimi

Son Güncelleme: 08.03.2024

Veri Sorumlusu Kimliği:
Monocrab Teknoloji A.Ş.
İletişim adresi: Yıldız Mah. Çırağan Cad. No:12 İç Kapı No:4 Beşiktaş, İstanbul

İşbu aydınlatma metni https://www.monocrab.com/ adresini ziyaret eden ve kullanan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir.


Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:
https://www.monocrab.com/ adresi üzerinden kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenir: • Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası, ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi. Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması. Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırması yapılması, istatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi, ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi, irtibat/iletişim sağlanması, İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi, işbirliği çerçevesinde raporlama yapılması. Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması, memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması, Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi. Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi, iş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi, iş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması, çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması, web sitesinin güvenliğinin sağlanması, web sitesinin kullanım analizi, kişisel veri envanterinin oluşturulması, kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte Danışmanlar- Denetim Firmaları- Hizmet Alınan Firmalar - İşbirliği Yapılan Firmalar - Müşteriler - Pay Sahipleri - Şirket Yetkilileri - Tedarikçiler - Bankalar ve Finans Kuruluşları - Yargısal Merciler ve Kamu Otoriterleri - Yeniden Satıcılara aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Verileriniz adı geçen adreste yer alan ilgili alanları işleyerek gönder butonuna tıklamanızla birlikte web-adresi ara yüzüne yüklenmektedir. Verilerinizi işlerken Politika’nın, Kanun’un ve ilgili sair mevzuatta düzenlenmiş hukuki sebebine dayanırız.

İlgili Kişinin Kanunun 11 İnci Maddesinde Sayılan Hakları:
Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Monocrab Teknoloji A.Ş.’ ye başvurarak,

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.